1º Páreo – First Amour – Jóquei V. Rocha

LM_logo-1

2º Páreo – Apontado – Jóquei J. Ventura

LM_logo-3

3º Páreo – Yolo – Jóquei H. Cordova

LM_logo-4
4º Páreo – Maior Ideal – Jóquei C.F. Silva (PG)

LM_logo-5
5º Páreo – Calisto di Job – Jóquei R. Araujo

LM_logo-6
6º Páreo – Hagah do Iguassu – Jóquei V.Rocha

LM_logo-7
7º Páreo – Negroni Forte – Jóquei J.Nadir

LM_logo-8
8º Páreo – Wheels (L) – Jóquei A. L. Silva (SP)

LM_logo-9
9º Páreo – Charivari – Jóquei V. Rocha

LM_logo-10